Algemene voorwaarden

 
1.  Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en verkoop tussen Medisch Pedicure Margreet en de cliënt, waarop Medisch Pedicure Margreet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2.  Diensten Medisch Pedicure Margreet zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de wensen van de cliënt en eisen van de Code van de voetverzorgingbranche en ProVoet uitvoeren. 

3.  Afspraken De cliënt moet bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk. Uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Medisch Pedicure Margreet melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal ik alsPedicure Margreet 75 % voor de afgesproken behandeling factureren aan de cliënt . Medisch Pedicure Margreet heeft het recht afspraken zonder opgaaf van redenen te annuleren.

4. Tarieven en betaling Medisch Pedicure Margreet vermeldt alle tarieven van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. 

5. Persoonsgegevens & privacy Medisch Pedicure Margreet behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Medisch Pedicure Margreet zal gegevens van de klant gebruiken binnen de eigen praktijk. Uitsluitend met instemming van de cliënt kan Medisch Pedicure Margreet behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of medisch specialist indien van toepassing. 
 
6. Aansprakelijkheid Medisch Pedicure Margreet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook ontstaan, als Medisch Pedicure Margreet is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Medisch Pedicure Margreet is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. 

7. Klachten Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan Medisch Pedicure Margreet. Een passende oplossing zal dan worden aangeboden. Geld retour is niet mogelijk.

8. Gedrag en huisdieren De cliënt behoort huisdieren buiten de praktijk te laten wachten en dient zich in de praktijk te gedragen. Indien een cliënt, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicure Margreet het recht de klant de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Gespecialiseerd in:
medische diabetische voetzorg, medische reumatische voetzorg, nagelregulatie en mycose (schimmelnagels).

© 2023 Medisch Pedicure Margreet